Med farligt avfall avses här anläggningar för mottagande och förbränning av olika sorters farligt avfall från hushåll och industrier, d.v.s. ett inhomogent farligt avfall. Referenser på andra mer homogena typer av farligt avfall redovisas under referenser för ”processindustri”. Babcock & Wilcox Vølund AB har installerat såväl slangfiltersystem som skrubbersystem och ADIOX®-material för dioxinavskiljning vid förbränningsanläggningar för farligt avfall. Nedan presenteras ett par referenser.


SAKAB

Den första installationen där MERCOXTM-processen används för avskiljning av primärt kvicksilver (Hg) togs idrift vid SAKABs förbränningsanläggning år 2000. Skrubbersystemet designades för att behandla gaser från inte bara den då enda existerande förbränningslinjen 1, utan också för att ta emot gaserna från den då planerade nya förbränningslinjen 2. I samband med att linje 2 byggdes levererade också Babcock & Wilcox Vølund AB ett nytt semivått slangfiltersystem som ett första behandlingssteg för rökgaserna. En kalkslurry injiceras i en så kallad spraytork innan rökgasen leds till ett slangfilter där gasen filtreras i textila filterstrumpor. Efter slangfiltret leds rökgasen till MERCOXTM-skrubbern för slutlig ”polering”. Processvattnet från skrubbern separeras på stoft och metaller varefter vattnet leds tillbaka till spraytorken så att ett avloppsvatten­fritt system erhålls. Skrubbern är numera utrustad med ADIOX® för att förhindra så kallad ”dioxin memory effect“.

Referensbroschyr

Semiwet flue gas cleaning with MERCOXTM and ADIOX® for acids, mercury and dioxin polishing

Projektfakta

Anläggning: SAKABs anläggning för förbränning av miljöfarligt avfall
Kund: SAKAB
Omfattning: MERCOX skrubber samt semivått slangfiltersystem
Levererades: 2000, 2002 respektive 2004 (skrubber slangfilter samt ADIOX®)

Processfakta

Rökgasflöde: 150 000 Nm3/h (skrubbersystem) 90 000 Nm3/h (slangfiltersystem)
Emissionskrav: Enligt EUs avfallsdirektiv


TREDI, Frankrike

Vårt ADIOX® material för absorption av dioxin och förhindrande av så kallad ”dioxin memory effect” har installerats vid 4 av det franska avfallsbolaget TREDIs förbränningslinjer i Salaise respektive St. Vulbas i Frankrike. Processen i Salaise inleds med en flerstegsskrubber varefter en torr dioxin absorbator fungerar som slutavskiljare för dioxin. Det inledande skrubbersystemet avskiljer förutom dioxin även sura komponenter (t.ex. HCl, SO2 och HF).

Projektfakta

Anläggning: TREDI Salaise 2, förbränning av miljöfarligt avfall
Kund: TREDI
Omfattning: Design av flerstegsskrubber och ADIOX® dioxin absorbator samt leverans av ADIOX® fyllkroppar
Levererades: 2000, 2002 respektive 2004 (skrubber slangfilter samt ADIOX®)

Processfakta

Rökgasflöde: 65 000 Nm3/h (skrubbersystem)
Emissionskrav: Enligt EU:s avfallsdirektiv